Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Gardenrock, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De Koper is tevens gebonden aan:

  • eventuele specifieke voorwaarden waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op een Ticket en/of Evenement;
  • overige voorwaarden van de Gardenrock en/of het Evenement (zoals huisregels); en
  • eventuele voorwaarden van de locatie (zoals toegangsvoorwaarden).

De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Gardenrock uitdrukkelijk van de hand.

Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Gardenrock is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Gardenrock te raadplegen.

Op de overeenkomst tussen Koper en Gardenrock zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Gardenrock van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Gardenrock op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Gardenrock toezenden.

Totstandkoming Overeenkomst met Gardenrock

De dienst die Gardenrock verleent bestaat uit het distribueren van Tickets voor eigen georganiseerde evenementen. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van Gardenrock. Met de aankoop van een Ticket komt er een overeenkomst tussen Koper en Gardenrock van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht. De overeenkomst die tussen Gardenrock en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.

Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account. Gardenrock zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.

De door Gardenrock opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Gardenrock schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Gardenrock

Koper koopt via Garden-rock.nl een Ticket voor een Evenement van Gardenrock. Er komt daardoor tussen Koper en Gardenrock een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Gardenrock. De overeenkomst tussen Koper en Gardenrock komt tot stand nadat Koper via Gardenrock één of meerdere Tickets heeft gekocht.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Gardenrock vrijblijvend.

Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Gardenrock contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Gardenrock Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Gardenrock ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Gardenrock twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Gardenrock zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

Gardenrock is gerechtigd om zelfstandig een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Gardenrock gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Gardenrock de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.

Gardenrock heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Gardenrock producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.

Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Prijzen en betaling

Gardenrock verkoopt Tickets die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Gardenrock aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

Alle prijzen van Gardenrock zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Afgelaste of verschoven Evenementen

Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Gardenrock zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Gardenrock de benodigde informatie van de Gardenrock heeft ontvangen, kan Gardenrock niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Gardenrock is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Gardenrock opnemen via het emailadres info@garden-rock.nl. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan Gardenrock voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door Gardenrock. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van Gardenrock. De restitutie geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.

Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Tickets

De door Gardenrock gedistribueerde Tickets blijven te allen tijde eigendom van Gardenrock. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Gardenrock de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van Gardenrock waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Gardenrock, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van Gardenrock, is Gardenrock gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed

Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Gardenrock kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Gardenrock opnemen via het het emailadres info@garden-rock.nl.

Overdragen Digitale tickets

Het overdragen van een Digitaal Ticket is uitsluitend bedoeld voor overdracht aan vrienden of familie. Draag daarom alleen Digitale tickets over aan mensen die u kent en vertrouwt.

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om een Digitaal Ticket over te dragen, geeft u de ontvanger uitsluitend het recht om van het Digitale ticket gebruik te maken. Let op: de Koper van het Digitale ticket blijft de officiële contractspartij van Gardenrock. Dit betekent dat de overeenkomst tussen u, als oorspronkelijk Koper, en Gardenrock, inclusief alle rechten en 6 verplichtingen die hiervan deel uitmaken, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Digitale ticket ook na overdracht, ongeacht het aantal keer dat het digitale ticket wordt overgedragen, in stand blijven. In het geval er sprake is van verplaatsing of annulering van een Evenement, heeft alleen de oorspronkelijke Koper het recht om restitutie te vragen, conform de thans geldende voorwaarden voor dat digitale ticket. De ontvanger van een overgedragen Digitaal Ticket kan nimmer aanspraak maken op restitutie. Gardenrock informeert uitsluitend de oorspronkelijke Koper over zaken met betrekking tot het Ticket en het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke Koper om deze informatie te delen met ontvangers van overgedragen Digitale tickets.

Indien Gardenrock vermoedt dat een Digitaal Ticket frauduleus, in strijd met de wet of enige bepaling voortvloeiend uit de toepasselijke algemene voorwaarden wordt overgedragen of gebruikt dan is Gardenrock gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Gardenrock het Digitale ticket ongedaan te maken of het betreffende Ticket ongeldig te maken.

Intellectuele Eigendomsrechten

De op het Ticket van Gardenrock rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Gardenrock. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Gardenrock zouden kunnen worden geschaad.

Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.

Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Gardenrock aan Koper.

Privacy

Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Gardenrock welke op de website van Gardenrock raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Gardenrock kan niet worden aangemerkt als verantwoordelijke voor en verleent geen garantie ten aanzien van: de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat, voor zover wettelijke is toegestaan, Gardenrock nimmer aansprakelijk is jegens de ontvanger van een overgedragen Ticket voor eventuele schade die de ontvanger lijdt of geleden heeft.

Mocht Gardenrock in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Gardenrock wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Gardenrock of haar ondergeschikten.

De aansprakelijkheid van Gardenrock wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Gardenrock onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Gardenrock ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gardenrock in staat is adequaat te reageren.

Koper vrijwaart Gardenrock voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Gardenrock, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gardenrock meldt.

Gardenrock kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Gardenrock is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Gardenrock.

Gardenrock is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Gardenrock kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gardenrock in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Gardenrock gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Diversen

Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.

Het is mogelijk dat kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

Waar in deze Algemene Voorwaarden Gardenrock zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Gardenrock gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.

Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Gardenrock dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Gardenrock niet.

Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gardenrock in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gardenrock vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Het recht om toegang te weigeren

Gardenrock behoudt zich het recht voor de toegang tot het Evenement te weigeren of personen van het Evenement te verwijderen om redenen van openbare veiligheid (met inbegrip van crowd surfing of moshing, of het niet naleven van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan), onaanvaardbaar gedrag dat schade, overlast of letsel kan veroorzaken, of overtreding van de algemene voorwaarden van de Gardenrock. Deze personen zullen geen recht hebben op terugbetaling.